Home
Organisatie
NVL Symposium
Media
Publicaties
Contact
Login Leden
Publicaties en documentatie

 

 

 

NVLvisie 2020-2050

 

Op 10 december 2018 heeft de Nederlandse Vereniging haar Visie 2020-2050 aangeboden aan Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat. Deze nota is als bedoeld als input van de vereniging voor de Luchtvaartnota 2020-2050 en de luchtruimherziening.

 

Klik hier voor de NVL-Visie 2020-2050

 

ASO bevoegdheid

Er is een concept verschenen van de wijziging van de AMvB inzake het ASO-brevet. In deze concept wijziging is rekening gehouden met het eerder door de betrokken luchthavens geleverde commentaar. Voor FISO blijft de verplichting tot het hebben van een medische verklaring. Uit de toelichting blijkt dat deze verplichting niet geldt voor ASO’s. Mocht u nog zaken aantreffen die naar uw mening onjuist zijn dan kunt dit aangeven bij het NVL-secretariaat.

Klik hier om de concept wijziging in te zien.

ANNEX 14 & PANS AERODROMES

Op dit moment wordt een wijziging van de RVGLT voorbereid in verband met de inwerkingtreding van ICAO Annex 14, Vol. I, Amendment 13 en de PANS-Aerodromes, die beide op 10 november 2016 in werking treden. Amendment 13 bevat geen grote wijzigingen in de Annex 14 voor luchthavens en leidt ook niet tot wijzigingen in de RVGLT.

Klik hier om de Annex 14 in te zien en hier voor de PANS Aerodromes.

Crisisbeheersing regionale luchthavens  

De inspectie van  Veiligheid en Justitie (V&J) heeft haar rapport over de crisisbeheersing op en rond regionale luchthavens van nationaal belang afgerond en met de Staatssecretaris van V&J en de Tweede Kamer besproken.

De NVL heeft geholpen bij het leggen van de contacten voor de nodige interviews en het verzorgen van informatie over nut en noodzaak van dit onderzoek.

Klik hier om het rapport van IVJ 'Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis' in te zien.

NPA-RFF  

De Notice of Proposed Amendment inzake Rescue and Fire Fighting is op 9 juli 2015 gepubliceerd en de deadline voor commentaren eindigde op 9 oktober. Namens de Nederlandse luchthavens heeft de CAA commentaar ingediend.

Klik hier om het 'CAA commentaar The Netherlands ons NPA 2015-09 RFFS at aerodromes' in te zien. 

Samenvatting GA sectie overleg  

Klik hier om de samenvatting van het GA sectie overleg in te zien.

Kosten RVGLT veiligheidscertificaat  

Op verzoek van enkele luchthavens heeft de NVL een brief geschreven naar het ministerie van I&M met het verzoek om per direct geen kosten meer in rekening te brengen voor de afgifte en verlenging van veiligheidscertificaten voor luchthavens. In reactie hierop heeft het ministerie aangegeven niet onmiddelijk dit verzoek in te willigen, maar wel voornemend is om vanaf 1 januari 2018 alle nationale veiligheidscertificaten van rechtswege een oneindige geldigheidstermijn toe te kennen. Het gevolg hiervan is dat de betreffende luchthavens vanaf die datum geen kosten meer hoeven te betalen voor hercertificering. Let wel, tot 1 januari 2018 moet iedere luchthaven nog een laatste keer betalen voor het veiligheidscertificaat.

Klik hier voor de brief van I&M betreffende kosten RVGLT veiligheidscertificaat.

State Safety Program vastgesteld  

Het State Safety Program is vastgesteld door het ministerie van I&M. Het SSP geeft invulling aan het streven naar veiligheid in de burgerluchtvaart, zodanig dat ze continue verbetert.

Klik hier voor om het State Safety Program in te zien.

Rapport Buck Consultants 'Economische betekenis voor General Aviation in Nederland' 

Het rapport 'Economische betekenis General Aviation in Nederland' is afgerond en de resultaten zullen de komende jaren als input dienen voor de politieke besluitvorming rondom General Aviation. Samengevat bedraagt de waarde van de GA in ons land "een kwart miljard!

Bijgaand treft u het hoofdrapport en de eindnotitie van het onderzoek.

Hoofdrapport Economische betekenis General Aviation in Nederland 

Eindnotitie Economische betekenis General Aviation in Nederland 

Technical User Consultation 2015 

Jaarlijks organiseert het KNMI een Technical User Consultation (TUC) voor de afnemers van luchtvaart meteorologische dienstverlening in Nederland. Doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van een overzicht van geleverde diensten in het afgelopen jaar en het informeren van afnemers over inhoudelijke aspecten van de dienstverlening, inclusief huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Klik hier om het verslag van de bijeenkomst in te zien.

Sectorbijeenkomst Verordening melden luchtvaartvoorvallen 

Per 15 november 2015 wordt de Europese verordening voor het melden van luchtvaartvoorvallen van kracht. Om de General Aviation sector hierover te informeren is op 28 mei 2015 een sectorbijeenkomst georganiseerd, klik hier voor het verslag.

Presentatie verordening luchtvaartvoorvallen

Presentatie verordening 367-2014

Voor wat betreft de presentaties willen we een voorbehoud maken, omdat wellicht de nuances die gemaakt zijn tijdens de presentaties niet mee kunnen worden gegeven in de papierenversie.

Wind Turbine Wake Encouter Study

Luchthavens en vliegers krijgen steeds meer te maken met windmolens vlakbij de luchthaven. In Engeland heeft men onderzoek gedaan naar windmolens en de consequenties voor de luchtvaartbranche.

Klik hier om de onderzoeksresultaten in te zien.

ICAO PANS-Aerodromes

Onlangs is door ICAO een wijziging van de Annex 14 vastgesteld in verband met de introductie van de PANS-Aerodromes. Deze PANS (Procedures for Air Navigation Services) Aerodromes bevat in eerste instantie nadere informatie over de certificering van luchthavens, het uitvoeren van risico-analyses voor luchthavens en een procedure voor het bepalen of het operationeel gebruik van een luchthaven door grotere dan het maatgevende vliegtuig van de luchthavenreferentiecode acceptabel is. 

State Letter 2015-27 betreft een beperkte wijziging van Annex 14 volume I m.b.t. de introductie van de PANS-Aerodromes en een aantal verwijzingen naar deze PANS in relatie tot aan aanvullende informatie (klik hier voor State Letter 2015-27).

State Letter 2015-33 betreft de implementatie van de eerste editie van de PANS–Aerodromes (Doc 9981). De PANS Aerodromes omvat de volgende onderwerpen (klik hier voor State Letter 2015-33) :  

  • Certification of aerodromes

  • Safety assessments for aerodromes

  • Aerodrome compatibility

  • Aerodrome operational management (moet nog worden ontwikkeld)

Voorafgaand op State Letter 2015-27 en 2015-33 is in 2013 State Letter 2013-81 beantwoord (klik hier voor State Letter 2013-81). Onderstaand treft u de reacties op State Letter 2013-81.

Klik hier voor reactie 1

Klik hier voor reactie 2

8.33 kHz conversie

Op basis van de EU-verordening 1079/2012 moeten komende jaren alle radiofrequenties worden omgezet van 25 kHz naar 8.33 kHz en dienen alle gebruikers dan ook met geschikte radioapparatuur te zijn uitgerust. Dit is noodzakelijk om de bestaande frequentieruimte beter te kunnen gaan benutten, zodat meer frequenties beschikbaar komen.

In Nederland is daarvoor door de rijksoverheid, in samenwerking met de luchtverkeersdienstverleners LVNL en CLSK, een implementatieplanning opgesteld. Voor de zomer is de conceptplanning besproken met sectorvertegenwoordigers van de General Aviation en hun opmerkingen zijn vervolgens meegenomen in de definitieve planning. De Luchtverkeerscommissie heeft op 26 november de definitieve planning besproken en akkoord bevonden.

Op hoofdlijnen is vastgesteld dat in 2015 de frequenties in militair gecontroleerd luchtruim zullen worden omgezet naar 8.33 kHz, dat in 2016 de frequenties in door LVNL gecontroleerd luchtruim zullen worden omgezet en tenslotte uiterlijk in september 2017 de overige frequenties moeten zijn omgezet (dus ook die van alle ongecontroleerde NVL luchthavens), waaronder de Flight Information Services frequenties (Amsterdam Info en DutchMil Info). Dit betekent voor de sector dat vanaf volgend jaar geleidelijk het luchtruim zal worden omgezet naar 8.33 kHz en luchtruimgebruikers voor die delen van het luchtruim met 8.33 kHz geschikte radioapparatuur moeten zijn uitgerust.

Informatie over de algehele planning is door de rijksoverheid aan de sectorpartijen beschikbaar gesteld, klik hier om de conversieplanning in te zien.

Consultatiebijeenkomst State Safety Program 08-10-2014

Op woensdag 8 oktober 2014 hebben ca. 50 vertegenwoordigers van bedrijven in de luchtvaartsector op Schiphol deelgenomen aan een consultatiebijeenkomst over het State Safety Program (SSP), editie 2. Deze consultatiebijeenkomst werd georganiseerd door het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu. Ook de Nederlandse Vereniging van Luchthavens was hierbij aanwezig en werd vertegenwoordigd door Pieter van der Ham (Lelystad Airport) en Houdijn Hardenbol (Rotterdam The Hague Airport) en Rob Gomersbach (Midden Zeeland Airport). Bijgaand treft een samenvatting van de NVL van de bijeenkomst en een aantal presentaties die gehouden zijn tijdens de consultatiebijeenkomst.

Samenvatting NVL van consultatiebijeenkomst

Presentatie State Safety Program/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Presentatie Rob Huyser/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Presentatie KLM Cityhopper

Presentatie Vliegclub Wieringermeer

Veiligheidsregelgeving en categoriën luchthavens december 2014

De indeling van luchthavens op het gebied van veiligheidsregelgeving was tot 2014 overzichtelijk. De veiligheidsregelgeving voor alle soorten luchthavens is opgenomen in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) en deze regeling kent voorschriften voor burgerluchthavens die gebruikt worden door vliegtuigen en waarvoor een luchthavenbesluit is vastgesteld en voorschriften voor MLA-luchthavens.

In het afgelopen jaar zijn er twee gebeurtenissen geweest die deze eenvoudige indeling van luchthavens hebben beïnvloed. Enerzijds is er in maart 2014 Europese veiligheidsregelgeving van EASA in werking getreden en dit is van betekenis voor een aantal luchthavens. Anderzijds is in de praktijk naar voren gekomen dat er een omissie in de RVGLT bestaat voor luchthavens voor vliegtuigen, waarvoor een luchthavenregeling is vastgesteld. Deze situatie is niet goed gereguleerd en hierbij speelt ook de ontwikkeling mee dat MLA-luchthavens steeds vaker door grotere en zwaardere vliegtuigen worden gebruikt (zoals de LSA en VLA), die volgens de definitie geen MLA meer zijn. Dit heeft er toe geleid dat er ondertussen meerdere categorieën luchthavens zijn ontstaan waarop verschillende veiligheidsregelgeving van toepassing is.

Klik hier voor een korte samenvatting van de verschillende categorieën luchthavens en de onderscheidende factoren.

Overige regelingen en wijzigingen december 2014

In de Staatscourant van 11 december zijn de volgende regelingen en wijzigingen gepubliceerd.

  • Besluit van 5 december 2014 tot vaststelling van nieuwe regels inzake het luchtverkeer ter uitvoering van verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels (Besluit Luchtverkeer).
  • Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2014, houdende vaststelling van regels tot vrijstelling van het Besluit luchtverkeer 2014 ter uitvoering van uitvoeringsverordening van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening  en Verordeningen (Vrijstelling Besluit Luchtverkeer).
  • Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2014  tot wijziging van enkele regelingen ter uitvoering van uitvoeringsverordening van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening  en Verordeningen (Wijziging van enkele regelingen).

Position paper capaciteit GA

Staatsecretaris Mansveld heeft tijdens het NVL symposium de position paper, betreffende de luchthavenruimte voor General Aviation 2025, in ontvangst genomen. Een delegatie van de GA sector bestaande uit Coert Munk (NVL), Mark Rademaker (AOPA), Herman Vonk (NACA) en Michaël Tefsen (KNVvL) hebben de position paper aan de staatsecretaris aangeboden en daarbij het belang van de GA onderstreept.

Onderstaand treft u de position paper met de bijlagen.

Position paper “Luchthavenruimte voor GA 2025”

Bijlage C1,  FAA GA Airports

Bijlage C2, COPA Guide to Public Airports

Luchtruimvisie/Airspace Vision

Het Nederlandse luchtruim ligt in het meest druk bevlogen luchtruim binnen Europa. Door een betere organisatie van het luchtruim worden "files in de lucht" opgelost en blijft Nederland ook in de toekomst door de lucht goed bereikbaar. 

Voor de Nederlandse versie van de luchtruimvisie klik hier.

Voor de Engelse versie van de luchtruimvisie klik hier. For the English version of the Airspace vision click here.

Wat is General Aviation?

General Aviation is een containerbegrip. Het omvat alle vliegactiviteiten met uitzondering van geregeld en ongeregeld vervoer van passagiers en vracht (ook bekend als “grote luchtvaart”) èn militair verkeer.

Voor een uitgebreidere uitleg, klik hier.