Home
Organisatie
NVL Symposium
Media
Publicaties
Contact
Login Leden
Welkom op Luchthavens.org

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens.

IDENTITEIT EN MISSIE

De Nederlandse Vereniging van luchthavens (NVL), waarvan de Nederlandse General Aviation vliegvelden, de regionale luchthavens en Schiphol deel uitmaken, is door haar bundeling van expertise DE branche organisatie van de Nederlandse burgerluchthavens en bij uitstek DE gesprekspartner voor de overheid en andere relevante partijen op het gebied van alle technisch / operationele en beleidsvragen m.b.t. de Nederlandse burgerluchthavens.

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) richt zich op het creëren van optimale randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de burgerluchthavens in Nederland. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • het instandhouden en verder bevorderen van een veilige, efficiënte en marktgerichte luchthaveninfrastructuur;
  • een zorgvuldig gebruik van milieuruimte;
  • afspraken over het gebruik met de direct betrokken partijen (bedrijfsleven, politiek-/bestuurlijke en maatschappelijke omgeving)

 

NVL-VISIE 2020-2050 verschenen

NVL notitie één luchthavensysteem verschenen (juli 2019)

Overzicht duurzaamheidsinitiatieven Nederlandse luchthavens

Klik hier voor de thema's  van de NVL

Luchthavencapaciteit

De NVL zet zich in voor een adequate voorziening in Nederland aan hoogwaardige luchthaveninfrastructuur, die voldoet aan de behoeften van Nederland en haar regio’s.

Airport Safety
De NVL streeft naar behoud en voortdurende verbetering van het veiligheidsniveau op de Nederlandse luchthavens. Hiertoe kent de NVL een NVL Havenmeestersoverleg, een NVL Pool van safety auditors, de certificering van luchthavens i.s.m. IL en T, en is aanspreekpunt intern en extern voor airport safety onderwerpen.

Airport & Environment
De NVL streeft naar een zo goed mogelijke inpassing van de luchthaven in haar omgeving, waarbij het milieu zo weinig mogelijk wordt belast, of gecompenseerd. De NVL ondersteunt haar leden hiervoor met deskundigheid en uitwisseling van ervaringsgegevens. Het is onze ambitie de schoonste luchthavens van Europa te hebben.

Security
De beveiliging van de luchtvaart is een onderwerp van voortdurende aandacht. De NVL kent hiervoor onder meer een constructief periodiek overleg met het ministerie van Justitie, en een NVL security overleg van haar deskundigen op dit vlak.

De NVL spant zich in om de security kosten op een aanvaardbaar niveau te houden, en spanning met safety regels te voorkomen. Security kosten mogen niet het level playing field verstoren.

RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens)
In oktober 2007 heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp RBML aangenomen. De verwachting is dat de Eerste Kamer ook akkoord gaat. Daarmee zijn de General Aviation vliegvelden binnen Nederland gedecentraliseerd. De NVL spant zich in om in goede samenspraak met de provincies, tot een zo constructieve en soepel mogelijke overgang te komen.
Besluitvorming over decentralisatie de regionale luchthavens wordt na kamerbehandeling van de Luchthavennota verwacht.

Administratieve lasten
Nederland wordt gekenmerkt door en in vergelijking met het buitenland buitensporige regeldruk. De NVL zet zich in om deze regeldruk te verlagen en de kosten daarvan. De NVL wil als branche organisatie komen tot goede afspraken met de overheid, om in goed overleg te komen tot praktische en uitvoerbare regels. De NVL neemt deel in het DIET - Comite(Doelmatigheid, Inspectie-effectiviteit en Tarieven (IL en T).

Europese Agenda
Luchthavens zijn is in toenemende mate een Europees onderwerp. De NVL zet zich in voor een level playing field op alle vlakken inzake aanleg en gebruik van luchthavens en vliegvelden. Door ondersteuning van leden en een collectieve aanpak tracht de NVL de invoering van Europese regels op een zo praktisch mogelijke wijze gestalte te geven.

Geïnteresseerd in de NVL? Bekijk ook onze flyer, klik hier.