VAKGROEPEN

De NVL kent een bestuur en een aantal vakgroepen. Alle geledingen worden ondersteund door het NVL secretariaat.

Vakgroepen

Maandelijks is er overleg tussen de luchthavens van regionaal belang. De luchthavens van nationaal belang hebben tweemaandelijks overleg. Daarnaast heeft de NVL een auditgroep. De leden van deze groep overleggen twee keer per jaar.

Compliance, Operations and Safety overleg

Voorzitter: Andries Poelstra

Belangrijkste doelstelling van het NVL Havenmeestersoverleg zijn het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau (safety) van de bij de NVL aangesloten luchthavens door enerzijds het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid (safety) tussen de vliegvelden in Nederland en anderzijds afstemming van visie en (eenheid van) beleid op het gebied van (luchtvaart)veiligheid. Dit laatste met het oog op standaardisatie op dit gebied bij de Nederlandse luchthavens.

CCBL College van Commandanten Brandweren Luchthaventerreinen

Voorzitter: Pieter Hoogeveen

De missie van het college is de onderlinge samenwerking tussen de diverse luchthavenbrandweer-organisaties zowel civiel als militair te versterken en daarbij de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van brandweerzorg en luchtvaart op een zorgvuldige en juiste manier te interpreteren en te implementeren.


Security overleg Regionale Luchthavens

Voorzitter: Mariëlle Sijm en Pieter Visser

De doelstelling van het NVL securityoverleg is om door onderlinge samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van informatie, het interpreteren en implementeren van vooral Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en consistent mogelijk uit te voeren. Daarnaast stemt zij het securitybeleid regelmatig af met het NCTV, Kmar en alle andere relevante betrokken partijen en doet voorstellen om regelgeving (beter) aan te (laten) sluiten op de bestaande bedrijfsvoering en het belang en comfort van de reiziger (klant) niet uit het oog te verliezen.

Overleg duurzaamheid en innovatie

Voorzitter: Denise Pronk en Michelle Samson

De doelstelling van het overleg duurzaamheid en innovatie (in oprichting) is om de onderlinge afstemming tussen de betrokken luchthaven verder te verbeteren en opgedane kennis met elkaar te delen. De luchtvaartsector staat de komende decennia voor een belangrijke uitdaging om te verduurzamen. De NVL gaat middels deze vakgroep voor haar deel van het Akkoord Duurzame Luchtvaart vorm en inhoud geven.

NVL Auditpool

Coördinatoren: Edwin Grovenstein en Niek Biemans

Een pool van auditors, werkzaam op de gecontroleerde luchthavens in Nederland, voert voor deze luchthavens hun jaarlijkse verplichte interne audit uit. Deze NVL auditpool opereert gedurende ieder kalenderjaar in wisselende teams onder leiding van een lead auditor. De audits worden uitgevoerd in opdracht van de betreffende luchthaven. De uitvoering geschiedt volgens een vaste structuur en planning en resulteert in een auditrapport waarin bevindingen en observaties zijn opgenomen ter verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem van de luchthaven.

Hoewel de veiligheidscertificaten van de aangesloten luchthavens verschillen in grondslag (EU wetgeving of de nationale RVGLT) zijn de auditors van de NVL auditpool allround inzetbaar voor beide typen audits. Per luchthaven zijn twee tot drie auditors toegewezen aan de NVL auditpool. Iedere auditor is verplicht éénmalig de basistraining auditvaardigheden te volgen en aan minimaal één audit per jaar deel te nemen. Daarnaast worden periodiek een recurrent trainingen georganiseerd en evalueert de NVL auditpool jaarlijks in december haar activiteiten.

Externe vertegenwoordiging NVL

De NVL is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, waaronder:
 • SBC Schiphol Bird Strike Committee
 • LVC Staf Externe Oriëntatie
 • Stuurgroep General Aviation
 • Nationale Veiligheidscommissie
 • Klankbordgroep Luchtruimherindeling Min IenW
 • Klankbordgroep Luchtvaartnota
 • Duurzame Luchtvaarttafel
 • Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen
 • Overleg Veilige Luchtvaart Covid 19

Deelname in samenwerkingsverbanden

Overleg IPO/ICL Luchtvaartsector met:
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Alle provincies
 • NVL
 • KNVvL
 • AOPA
 • NACA
Overleg GA sector met:
 • Ministerie I&M
 • Inspectie LenT en provincies
 • vertegenwoordigers van NACA, AOPA en KNVvL